0

Pirkšanas noteikumi

Kino Bize interneta veikala noteikumi, kas nosaka pirkuma līguma izveidošanu, kā arī pušu saistības.

 1. Galvenie noteikumi
  1. Pirkuma un pārdošanas noteikumus (tālāk – Noteikumus) sastāda persona, kas iegādājas preci www.kinobize.lv elektroniskajā veikalā (tālāk – Pircējs), un "SIA Kinoteātris Bize", reģ. Nr. 40103656101 (tālāk – Pārdevējs). Noteikumi paredz savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, pircējam iegādājoties preces interneta veikalā. Iegādājoties preces, pircējs piekrīt šiem noteikumiem.
 2. Pirkšanas un pārdošanas līguma izveidošana
  1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir izveidots tad, kad Pircējs interneta veikalā izveido preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, atzīmējot pogu „piekrītu pirkšanas noteikumiem”, un derīgs līdz brīdim, kad tiks izdarīts tas, par ko ir vienojušies. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai noteikumu, preces iegādāties nav iespējams.
 3. Pārdevēja tiesības
  1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbam vai tā stabilitātei vai arī pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (pārtraukt) tam iespēju lietot interneta veikalu un neatbild par jebkādiem zaudējumiem.
  2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai bez termiņa pārtraukt interneta veikala darbību bez atsevišķas ziņas, un pārdevējs neatbild par jebkādiem zaudējumiem.
  3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus un, kad tas izdarīts, par to paziņot interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas derīgas no brīža, kad par to visiem ir paziņots.
  4. Pārdevējam ir citi Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību aktos nostatītās tiesības.
 4. Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējam ir pienākums censties nodrošināt Pircējam labvēlīgus apstākļus, iepērkoties interneta veikalā. Pārdevējam nav garantiju, ka interneta veikals darbosies bez jebkādiem starpgadījumiem un kļūdām. Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistās ar interneta veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārdošanas kļūdām.
  2. Ja rodas gadījums, kad preces nevar tikt piegādātas, Pārdevējam ir jāpiedāvā analoģiska prece. Ja Pircējs no tās atsakās, Pārdevējam nauda par samaksāto preci jāatgriež 10 darbu dienu laikā. Tādā gadījumā Pārdevējs tiek atlaists no saistībām par preču nenodrošināšanu.
 5. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem kā arī Latvijas Republikas tiesības aktiem.
  2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma, par to paziņojot Pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes brīža.
  3. Pircējam ir citi noteikumi un Latvijas Republikas tiesības aktos nosacītās tiesības. 
 6. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir jāsamaksā par preci un tās piegādi, kā arī par citiem maksājumiem (ja tādi ir) un pieņemt pasūtītās preces. Par precēm Pircējs samaksā www.kinobize.lv norādītajos tiešsaistes maksājuma veidos.
  2. Pircējam jānodrošina maksājuma pārskaitījums Pircēja bankā. Pircēja izvēlētās preces rezervējamas, kā arī Pārdevējs sastāda pirkuma un pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs ir saņēmis ziņu no Pircēja bankas, ka maksājums ir veikts.
  3. Pircējam ir jāievēro arī citi noteikumi, kā arī LR tiesību aktos nostādītās prasības.
 7. Kopēja atbildība
  1. Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu patiesumu. Pircējs atbild par sekām, ja formā norādītā informācija ir maldīga vai nepatiesa.
  2. Par pirkuma un pārdošanas līguma, kas veidots, lietojot interneta veikalu, laušanu atbild LR tiesību aktos noradītā kārtība.
  3. Ievērojot LR elektronisko dokumentu likumu, Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja darbības interneta veikalā tiek apstiprinātas ar pieslēgšanos ar interneta veikala datiem (atpazīšanas kodu), kam ir piešķirta elektroniskā paraksta spēks (tas ir, tam ir tāds pats tiesisks spēks kā parastajos rakstiskajos dokumentos veikts paraksts un to var uzrādīt kā rakstisku uzrādījumu). Pircējam ir jāsargā savi pieslēgšanās dati un jānodrošina, ka dati ir zināmi tikai pašam pircējam, un tos lieto tikai pats, nenodot tos citiem, kā arī jānodrošina, ka citām personām nav iespēju tos uzzināt. Visas darbības, kas veiktas ar Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas atbildību par tādu darbību sekām.
  4. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā norādītās preces neatbilst krāsai, formai vai citiem parametriem.
  5. Ja radies kaitējums, vainīgā puse atlīdzina citai pusei tās vainas dēļ izveidojušos zaudējumus.
 8. Informācijas sūtīšana
  1. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala kontaktu sadaļā norādītajiem kontaktiem.
 9. Pēdējie nolikumi
  1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas nonākusi Pārdevēja interneta mājas lapā (ieskaitot, bet neierobežojot šos noteikumus, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, kā arī to īpašībām, Pircēja tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma kārtības, Pārdevēja piedāvātās preces kopšanas un garantijas (ja tās nodrošināmas)) turama rakstiski.
  2. Visas nesaskaņas, kas veidojušās saistībā ar pirkuma un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, spriežamas sarunu gaitā. Ja neizdodas nonākt pie secinājuma, nesaskaņas risināmas LR tiesību aktu nostatītajā kārtībā.

Repertuārs